close
تبلیغات در اینترنت
علت اصلی ریزش ابرو
صفحه اصلی نقشه سایت خوراک
موضوعات
تبلیغات

آمار
● آمار کاربران افراد آنلاین : 1 ● آمار بازدید بازدید امروز : 84 بازدید دیروز : 128 گوگل امروز : 0 گوگل دیروز : 0 ● اطلاعات شما آی پی : 54.226.25.74 مروگر : سیستم عامل :
آرشیو
لینک های دوستان
لینک های روزانه

علت اصلی ریزش ابرو

آتناس
بازدید : 124

 

 

ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﯾﺰﺵ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﯾﺰﺵ ﯾﺎ ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﻋﺎﻣﻪ  ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﻧﺞ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭﭘﺮﭘﺸﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .

 

ﺁﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ؟

ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ !ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﮐﺎﺭ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻣﺪﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﭼﯿﻦ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﻣﻮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﺒﺮﻭﺯ ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﻣﺮﺩﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﻮ ﺷﻮﺩ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻗﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﭼﯿﻦ ، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﻭﺗﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

 

ﭼﺎﺭﻩ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺣﺬﻑ ﻣﻮ ﭼﯿﻦ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻎ ﻭﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ .ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻎ ﻭﻗﯿﭽﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺭﯾﺰﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺣﺲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

 

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻧﻪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯﺭﻭﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺩﯾﺮﺗﺮ ﺭﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .

 

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺑﺮﻭﺑﺎﻋﺚ ﺭﯾﺰﺵ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ؟

ﻧﻪ ،ﻣﺪﺍﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﯾﺰﺵ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺩ ﻭﺳﺎﯾﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ، ﺳﻮﺯﺵ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺵ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻏﺪﻏﻪ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺶ ( ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ )ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﺪﺍﺩ ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺎﺭﺵ ﻭﺳﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﮐﻤﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﯾﮑﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﺧﺎﺭﺵ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ .

 

ﭼﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻭﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ؟

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﻣﻮﭼﯿﻦ ﻭﺳﺎﯾﺮ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ !

مطالب مرتبط
معجزه ترکیب عسل با انواع گیاهان دارویی
خواص روغن ها برای ماساژ
آویشن برای درمان جوش و آکنه
فواید و خواص جعفری
بیماری هایی که با سبزیجات و میوه ها درمان میشوند
خواص انواع عرقیات
روشن کردن پوست صورت به روش طب سنتی
همه چیز در مورد کبد
رفع بوی بد دهان
دانستی های بسیار جالب در مورد خوراکی ها (1)
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

ورود به سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
مطالب محبوب
مطالب تصادفی
آخرین مطالب ارسالی سایت
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
کدهای اختصاصی
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS
تبلیغات متنی
محل تبلیغات متنی شما با قیمت ارزان
YOUR ADS

ما را در گوگل محبوب کنيد